One more year

PERSONAL EDUCATION AT JUNE

Khung cài áo 1.Mục tiêu Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự tập trung, tính tự lập của trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. 2.Chuẩn bị Khung cài nút ( cho trẻ thực hành thuần thục trên khung có nút lớn trước, sau đó chuyển sang khung có nút nhỏ).

View More

VISIT HO CHI MINH MAUSOLEUM

Khung cài áo 1.Mục tiêu Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự tập trung, tính tự lập của trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. 2.Chuẩn bị Khung cài nút ( cho trẻ thực hành thuần thục trên khung có nút lớn trước, sau đó chuyển sang khung có nút nhỏ).

View More

SPRING 2018

Khung cài áo 1.Mục tiêu Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, sự tập trung, tính tự lập của trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. 2.Chuẩn bị Khung cài nút ( cho trẻ thực hành thuần thục trên khung có nút lớn trước, sau đó chuyển sang khung có nút nhỏ).

View More