Maths in Montessori

COLOR SQUAD

Với mỗi học cụ, trẻ sẽ chỉ học một kỹ năng hoặc khái niệm tại một thời điểm. Khi thao tác với các học cụ, trẻ tự biết mình có thực hiện đúng hay không. Nếu chưa thực hiện được, trẻ có thể thử lại, nhờ bạn khác giúp hoặc nhờ giáo viên gợi ý.

View More
VIDEO NỔI BẬT
KẾT NỐI VỚI OSAKI